Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Somogy megye, 8648 Balatonkeresztúr, Iskola utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 39-40. §-a, valamint az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 64. §-a szerint.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség (általános szociális munkás, szociális munkás, okleveles szociális munkás, okleveles egészségügyi szociális munkás, szociális szervező, szociálpolitikus, okleveles szociálpolitikus, okleveles szociálpedagógus, szociálpedagógus), okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség (felsőfokú végzettség és mentálhigiénés szakképzettség, valamint az alap- vagy mesterképzést követően szerzett szakirányú továbbképzésben szerzett mentálhigiénés szakképzettség), szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, játék- és szabadidő- szervező tanár, addiktológiai konzultáns vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember,,

•         ezen a területen végzett tapasztalat előnyt jelent – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         saját gépjármű

•         helyismerettel rendelkező

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Német nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

•         Alap szintű Informatikai rendszerismeret,

Elvárt kompetenciák:

•         kiváló szintű jogszabályi tájékozottság, ismeretek gyakorlati alkalmazása, tolerancia, empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél fénymásolata, a pályázó nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglat személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, motivációs levél,

•         Az 1997. évi XXXI. tv. 10/A. § (2) A gyermekvédelmi rendszerben foglalkoztatni kívánt személy a jogviszony létesítését megelőzően aa) hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy az (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn és ab) nyilatkozik arról, hogy az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pungor-Horváth Barbara nyújt, a 06-85-376-296 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (8648 Balatonkeresztúr, Iskola utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51/2019 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

•         Személyesen: Pungor-Horváth Barbara, Somogy megye, 8648 Balatonkeresztúr, Iskola utca 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázót az Intézményvezető személyesen meghallgatja, a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázatot (pl. hiányos, késve érkezett, stb.) figyelmen kívül hagyja, de minden pályázót írásban értesít a pályázatának eredményéről. A pályázatot kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Az intézményfenntartó Társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén a szokásos módon

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.