Oldal kiválasztása

BALATONKERESZTÚRI
Alapszolgáltatási KözponT

A BALATONKERESZTÚRI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
nyitvatartási rendje:

Hétfőtől – péntekig: 8:00 – 16:00 óráig

Az intézményben szombaton, vasárnap és ünnepnap az ellátás nem biztosított.

Családsegítők fogadóórái (pdf)

Intézményi adatok

Név: Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ
Székhely: 8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 3.
Elérhetőség: 85/376-296; KRID kód: 659765772
Intézményvezető: Pungor-Horváth Barbara
Telefonszáma: 06-30/8200932, e-mail címe: aszikozpont@gmail.com

Intézményvezető fogadóórái

Balatonszentgyörgy, Vörs, Hollád, Tikos, Szegerdő, Főnyed, Balatonberény, Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr, Szőkedencs

 

 Kedd: 9.00 – 11.00 óráig

 Csütörtök: 13.00 – 15.00 óráig

 

a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ székhelyén személyesen
vagy munkaidőben telefonon előre egyeztetett

egyéb helyszínen és más időpontban (az intézmény telephelyein vagy a Társult Önkormányzatok hivatalos helyiségeiben)

A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ általános lakossági tájékoztatója!

 1. Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ: székhely
  8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 3.; telefonszáma: 06-85/376-296
  Nyitva tartása: hétköznap (hétfőtől – péntekig) 7:50 – 16:10 óra között
 1. Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ Nappali Intézménye: telephely
  8649 Balatonberény, Kossuth u. 12.; telefonszáma: 06-85/377-489
  Nyitva tartása: hétköznap (hétfőtől – péntekig) 7:50 – 16:10 óra között
 1. Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ Nappali Intézménye: telephely
  8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 86.; telefonszáma: 06-85/377-014
  Nyitva tartása: hétköznap (hétfőtől – péntekig) 7:50 – 16:10 óra között


Az intézmény vezetője:
Pungor-Horváth Barbara
Elérhetősége: 06-30/8200932, aszikozpont@gmail.com

Az intézményvezető fogadóórája: kedd/9.00 – 11.00 óráig, csütörtök/13.00 – 15.00 óráig az intézmény székhelyén személyesen vagy munkaidőben telefonon előre egyeztetett egyéb helyszínen és más időpontban (az intézmény telephelyein vagy a társult önkormányzatok hivatalos helyiségeiben)

Az intézmény fenntartója: Balatoni Szociális Társulás; székhelye: 8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.

Alapszolgáltatások biztosítása a társult településeken:

Település

Időskorúak nappali ellátása

Szociális étkeztetés szociális konyhán

Házi segítségnyújtás

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

Balatonberény

X

X

X

X

Balatonkeresztúr

X

X

X

X

Balatonmáriafürdő

 

X

X

X

Balatonszentgyörgy

X

X

X

X

Főnyed

 

X

X

X

Hollád

 

X

X

X

Szegerdő

 

X

X

X

Tikos

 

X

X

X

Vörs

 

X

X

X

Szőkedencs

 

X

X

X

1. IDŐSKORÚAK NAPPALI ELLÁTÁSA

A nappali ellátást, mint szociális alapszolgáltatást a Sztv. 65/F. § (1) a) pontja alapján biztosítjuk hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére, akik segítséget igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. A szolgáltatás keretében a célcsoport igényeinek megfelelően lehetőséget nyújtunk a hiányzó családi gondoskodás pótlására, az egyedüllét megszüntetésére, izoláció megelőzésére, a tétlenséggel járó káros következmények megelőzésére, a napközbeni intézményi tartózkodásra, higiéniai szükségletek kielégítésére, igény szerinti étkeztetésre, társas kapcsolatok építésére/fenntartására, szociális és mentális támogatásra. Az intézmény az ellátást igénybe vevők részére szociális-, egészségügyi- és mentális állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt.  Az intézmény a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. Az intézmény biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

Igyekszünk olyan foglalkoztatási módokat választani, amely leköti az ellátottak idejét és testi-lelki erejüket felhasználva a meglévő képességeiket megtarthatják, azokat kifejthetik, fejleszthetik. Nappali ellátás keretében biztosítjuk az intézményben való tartózkodást* (*Veszélyhelyzet idején a hatályos jogszabályok szerint változhat.)

Nappali ellátás keretében biztosított szolgáltatási elemek: tanácsadás, esetkezelés, gondozás, háztartási segítségnyújtás, felügyelet, készségfejlesztés, közösségi fejlesztés.

Ellátottak köre: Balatonkeresztúr, Balatonberény, Balatonszentgyörgy települések közigazgatási területén lakó- vagy életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkező – továbbá hajléktalan –, a törvényi előírások általi feltételeknek megfelelő kérelmező.

Az intézmény belső életét a házirend szabályozza.

A nappali ellátás igénybevétele önkéntes és térítésmentes.

Nappali Intézmények nyitva tartása, valamint igénybejelentés:

Balatonkeresztúr
telefonszáma: 06-85/376-296
Karanc Sándorné, gondozó

 hétfőtől – péntekig

 10:00 – 16:00 óráig

Balatonberény
telefonszáma: 06-85/377-489
Barják Gizella, gondozó

 hétfőtől – péntekig

 10:00 – 16:00 óráig

Balatonszentgyörgy
telefonszáma: 06-85/377-014
Faragó Zsoltné, gondozó

 hétfőtől – péntekig

 10:00 – 16:00 óráig

2. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS: SZOCIÁLIS KONYHÁN

A szolgáltatás célja: a napi legalább egyszeri meleg étkezésről (ebéd) való gondoskodás, a hiányzó családi gondoskodás nyújtása, az idős ember szociális helyzetének javítása.

Az étkeztetés feladata azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről való gondoskodás, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

 1. 65 évet meghaladó koruk,
 2. egészségi állapotuk okán, melyet háziorvosuk igazoltan alátámaszt (pl. tartós vagy
  átmeneti betegségük, mozgásukban, önellátásukban akadályozottságuk),
 3. fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 4. szenvedélybetegségük vagy
 5. hajléktalanságuk miatt.

Amennyiben a kérelmező a 65. életévét még nem töltötte be, szociális rászorultságának vizsgálata szükséges.

Étkeztetés keretében nyújtott szolgáltatáselemek: étkeztetés, szállítás.

Ellátottak köre: A társult önkormányzatok közigazgatási területén lakó- vagy életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkező – továbbá hajléktalan –, a törvényi előírások általi feltételeknek megfelelő kérelmező.  

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítési díj köteles. A személyi térítési díj összegét Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelete szabályozza. A személyi térítési díj megállapítására, felülvizsgálatára és a jövedelemvizsgálatra az intézményvezető jogosult.

Igénybejelentés és időpontegyeztetés az ügyintézéshez:

Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Vörs, Hollád, Tikos, Szegerdő, Főnyed, Szőkedencs települések vonatkozásában a 06-85/376-296-os telefonszámon

Karanc Sándorné, gondozó

Balatonberény település vonatkozásában a 06-85/377-489-es telefonszámon

Barják Gizella, gondozó

Balatonszentgyörgy település vonatkozásában a 06-85/377-014-es telefonszámon

Faragó Zsoltné, gondozó

 

3. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete: a) saját környezetében, b) életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, c) meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.  A szolgáltatás célja: a hiányzó családi gondoskodás nyújtása, az idős ember szociális helyzetének javítása, a tétlenséggel járó káros hatások kivédése, egészségi állapotának figyelemmel kísérése, higiénés szükségleteinek kielégítése. Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani, az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A gondozók feladata a házi segítségnyújtást igénylők ellátása a gondozási szükséglet vizsgálat alapján készített megállapodásban foglaltak figyelembevételével. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében háztartási segítségnyújtás vagy gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet mértékét. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Amennyiben házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

 A házi segítségnyújtás feladata biztosítani:

 1. a) Háztartási segítségnyújtás (szociális segítés) keretében:
 • Lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést:

–           takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában,

           fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)

–           mosás

–           vasalás

 • Háztartási tevékenységben való közreműködést:

–           bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)

–           segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében

–           mosogatás

–           ruhajavítás

–           közkútról, fúrtkútról vízhordás

–           tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)

–           télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt

–           kísérés

 • Veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást:
 • Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.
 1. b) Gondozás (személyi gondozás) keretében:
 • Az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását:

–           információnyújtás, tanácsadás, és mentális támogatás

–           családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése

–           az egészség megőrzésére irányul aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés

–           ügyintézés az ellátott érdekének védelmében

 • A gondozási és ápolási feladatok elvégzését:

–           mosdatás

–           fürdetés

–           öltöztetés

–           ágyazás, ágyneműcsere

–           inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítsa, kezelése

–           haj, arcszőrzet ápolása

–           száj, fog és protézis ápolás

–           körömápolás, bőrápolás

–           folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)

–           folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)

–           mozgatás ágyban

–           decubitus megelőzés

–           felületi sebkezelés

–           sztómazsák cseréje

–           gyógyszer kiváltása

–           gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása

–           vérnyomás és vércukor mérése

–           hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül

–           kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,

–           kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás

–           a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

 

Ellátottak köre: A társult önkormányzatok közigazgatási területén lakó- vagy életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkező, a törvényi előírások általi feltételeknek megfelelő kérelmező.  

A házi segítségnyújtás ellátás önkéntesen és jelenleg térítésmentesen vehető igénybe.

 

Igénybejelentés és időpontegyeztetés az ügyintézéshez:

Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Vörs, Hollád, Tikos, Szegerdő, Főnyed, Szőkedencs települések vonatkozásában a 06-85/376-296-os telefonszámon

Karanc Sándorné, gondozó

Balatonberény település vonatkozásában a 06-85/377-489-es telefonszámon

Barják Gizella, gondozó

Balatonszentgyörgy település vonatkozásában a 06-85/377-014-es telefonszámon

Faragó Zsoltné, gondozó

 

Gondozók: Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő
Mikoláné Jakab Anita, Karanc Sándorné, Göncz Márta
Elérhetők a 06-85/376-296-os telefonszámon.

Gondozó: Vörs, Hollád, Tikos, Szegerdő, Főnyed, Szőkedencs
Molnár Tünde
Elérhető a 06-85/376-296-os telefonszámon.

Gondozók: Balatonberény
Kánya Imréné, Göncz Márta
Elérhetők a 06-85/377-489-es telefonszámon.

Gondozók: Balatonszentgyörgy
Vig Melinda, Göncz Márta
Elérhetők a 06-85/377-014-es telefonszámon.

 

4. CSALÁDSEGÍTÉS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató keretében működtethető. Célja, hogy a segítő és a hozzá forduló kliens a szociális segítő munkafolyamat során együttműködve, közösen hatékony megoldási stratégiát dolgozzon ki és a cselekvési tervben megfogalmazott feladatok megvalósuljanak a kitűzött határidőig.

Ellátottak köre: A társult önkormányzatok közigazgatási területén lakó- vagy életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkező kiskorú és nagykorú személyek, családok.

Az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalma:

Családsegítés keretében biztosítjuk:

 • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 • a szociális segítő munkát így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
 • a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztését,
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
 • a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

 

Gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítjuk:

 • a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését,
 • a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését,
 • a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését,
 • a szociális segítőmunkát,
 • az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítését,
 • a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését,
 • a hivatalos ügyek intézésében való közreműködést, továbbá
 • tájékoztatási feladataink körében szociális- és egyéb információs adatokat gyűjtünk és továbbítjuk.

 

 A család- és gyermekjóléti szolgálat keretében biztosított szolgáltatási elemek: Tanácsadás, esetkezelés, megkeresés, gondozás, közösségi fejlesztés. Egyéb szolgáltatások: adományozás (gyűjtés és osztás), rászoruló személyeket támogató operatív program, krízissegélyezés.

A nyújtott tevékenységek: Információnyújtás, hivatalos ügyekben való közreműködés, segítő beszélgetés, tanácsadás, közvetítés más szolgáltatás igénybevételéhez, szociális segítőmunka, családlátogatás, esetmegbeszélés, esetkonferencia, szakmaközi megbeszélés, adományozás, krízissegélyezés, környezettanulmányok készítése felkérésre; válsághelyzetben lévő várandós anya, gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anya, az örökbefogadó szülő tájékoztatása; szabadidős és közösségi programok szervezése, ilyen programok szervezésének kezdeményezése.

A családsegítők fogadóóráinak aktuális rendje: folyamatosan frissítve van a lakosság számára.

Közvetlen mobiltelefonos elérhetőségük következtében fogadóórán kívül, egyéb időpontokban és helyszíneken is rendelkezésre állnak a családsegítők munkaidőben: hétköznap (hétfőtől – péntekig) 7:50 – 16:10 óra között.

Ezen túlmenően, krízishelyzetben a készenléti szolgálatot kell hívni (éjjel-nappal hívható, nem ingyenes, azonnali tanácsadás/tájékoztatás), melynek telefonszáma: 06-30/978-7043!

 

A családsegítők fogadóóráinak aktuális rendje: 2021. november 1. napjától!

A hirdetmény tartalma visszavonásig érvényes.

 

Körzet

Település

Ideje:

Helye:

családsegítő:
Petri Ágnes
telefonszáma: 06308200933

 Balatonkeresztúr

Hétfő:
10:00 – 12:00 óráig

Kedd:
13:00 – 15:00 óráig

Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ

Balatonkeresztúr,
Iskola utca 3.

 Balatonmáriafürdő

 Szőkedencs*

Szerda:

9:00 – 10:00 óráig

BAKP. Nappali Intézménye

Balatonszentgyörgy,
Berzsenyi u. 86.

 Vörs*

 Hollád*

 Szegerdő*

 Balatonberény

Csütörtök:
9.00– 11.00 óráig

BAKP. Nappali Intézménye
Balatonberény, Kossuth u. 12.

családsegítő:
Pungor-Horváth Barbara
telefonszáma: 06308200932

 Balatonszentgyörgy*

Hétfő: 9:00 – 10:00 óráig
BAKP. Nappali Intézménye
Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 86.

Csütörtök: 13.00– 15.00 óráig
Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ
Balatonkeresztúr, Iskola utca 3.

 Tikos*

 Főnyed*

*Helyettesítés keretében van ellátva.

Kelt.: Balatonkeresztúr, 2022. május 2.

Készítette

                      Pungor-Horváth Barbara
                               Intézményvezető

Skip to content