Oldal kiválasztása

BALATONKERESZTÚRI
Alapszolgáltatási KözponT

A BALATONKERESZTÚRI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
nyitvatartási rendje:

Hétfőtől – péntekig: 8:00 – 16:00 óráig

Az intézményben szombaton, vasárnap és ünnepnap az ellátás nem biztosított.

Intézményi adatok

Név: Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ

Székhely: 8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 3.

Elérhetőség: 85/376-296; KRID kód: 659765772

Intézményvezető: Pungor-Horváth Barbara

Telefonszáma: 06-30/8200932, e-mail címe: aszikozpont@gmail.com

Intézményvezető fogadóórái

Balatonszentgyörgy, Vörs, Hollád, Tikos, Szegerdő, Főnyed, Balatonberény, Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr, Szőkedencs

 

 Kedd: 9.00 – 11.00 óráig

 Csütörtök: 13.00 – 15.00 óráig

 

a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ székhelyén személyesen

vagy munkaidőben telefonon előre egyeztetett

egyéb helyszínen és más időpontban (az intézmény telephelyein vagy a Társult Önkormányzatok hivatalos helyiségeiben)

Telephelyei

 • Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ Nappali Intézménye
  Balatonberényi telephely
  8649 Balatonberény Kossuth u. 12.
  Elérhetőség: 06-85/377-489
 • Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ Nappali Intézménye:
  Balatonszentgyörgyi telephely
  8710 Balatonszentgyörgy Berzsenyi u. 86.
  Elérhetőség: 06-85/377-014

Fenntartó neve: Balatoni Szociális Társulás
Székhelye: 8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.

BEMUTATKOZÁS

A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ 10 település társulásával működik.

 Alapszolgáltatások biztosítása településenként:

 Település  Nappali ellátás  Étkeztetés  Házi segítségnyújtás  Családsegítés és Gyermekjóléti szolgáltatás

Balatonberény

X X X X

Balatonkeresztúr

X X X X

Balatonmáriafürdő

X X X

Balatonszentgyörgy

X X X X

Főnyed

X X X

Hollád

X X X

Szegerdő

X X X

Tikos

X X X

Vörs

X X X

Szőkedencs

X X X

Az intézmény alapvető rendeltetése, hogy a társult önkormányzatok közigazgatási területén élő lakosság számára a szociális alapellátást biztosítsa. Közös cél: a településeken élő családok és ezen belül a társadalmi kirekesztettséggel leginkább fenyegetett rétegek, csoportok (idősek, fogyatékosok, veszélyeztetett gyermekek) életminőségének fejlesztése.

Irányvonal:

 • Nyitottság: minden rászoruló ember számára az intézmény által nyújtott szolgáltatások elérhetők legyenek.
 • Önkéntesség, együttműködés, partnerség: az intézményi dolgozó annak a családnak és egyénnek tud segítséget nyújtani, aki hajlandó elfogadni a segítséget. A viszony a segítő és az igénybe vevő között mellérendelt.
 • Rendszerszemlélet: a szociális munka a család egészére irányul, fejleszti a családtagok egymás iránti felelősségérzetét, segítőkészségét, valamint egymás igényeinek tiszteletben tartását. à A problémák megoldására is egyben, az egész elemzése után dolgoz ki startégiát.
 • Esélyegyenlőség: fontos alapelvünk a másság elfogadása, tiszteletben tartása.
 • Megkülönböztetés tilalma, egyéni bánásmód elve: az igénybe vevő készségeinek, képességeinek, energiájának figyelembevételével, személyre szólóan kell a problémamegoldás folyamatában a segítségnyújtás módját meghatározni.
 • Fokozatosság: Meglévő képességek megtartása mellett az egyéni kapacitások bővítésére és a lehetőségek kiaknázására törekvés.
 1. Az emberi méltóság tiszteletben tartása: A foglalkoztatás során tiszteletben tartjuk a munkavállalók emberi értékeit, emberi méltóságát, egyediségét. Fontos feladat a megfelelő munkahelyi légkör kialakítása, az alapvető értékek megőrzése és megerősítése.
 2. Partneri kapcsolat, együttműködés: az intézmény a foglalkoztatás keretei között a partnerség elvének érvényesítésére törekszik azzal, hogy átlátható szerződéses viszonyokat alakít ki, természetesen a kölcsönös előnyök biztosítása mellett.
 3. Társadalmi szolidaritás: A foglalkoztatás során semmilyen korú, nemű, nemzetiségű, családi vagy egészségi állapotú munkavállaló sem értékesebb a társadalom számára a másiknál. Társadalmunk minden tagjának érdeke a szolidaritás erősítése.

IDŐSKORÚAK NAPPALI ELLÁTÁSA

A nappali ellátást, mint szociális alapszolgáltatást a Sztv. 65/F. § (1) a) pontja alapján biztosítjuk hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére, akik segítséget igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

A szolgáltatás keretében a célcsoport igényeinek megfelelően lehetőséget nyújtunk a hiányzó családi gondoskodás pótlására, az egyedüllét megszüntetésére, izoláció megelőzésére, a tétlenséggel járó káros következmények megelőzésére, a napközbeni intézményi tartózkodásra, higiéniai szükségletek kielégítésére, igény szerinti étkeztetésre, társas kapcsolatok építésére/fenntartására, szociális és mentális támogatásra. Az intézmény az ellátást igénybe vevők részére szociális-, egészségügyi- és mentális állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt.  Az intézmény a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. Az intézmény biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

Ellátottak köre: Balatonkeresztúr, Balatonberény, Balatonszentgyörgy települések közigazgatási területén lakó- vagy életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkező – továbbá hajléktalan –, a törvényi előírások általi feltételeknek megfelelő kérelmező.

Nappali Intézmények nyitvatartása:
Balatonkeresztúr hétfőtől – péntekig 10:00 – 16:00 óráig
Balatonberény hétfőtől – péntekig 10:00 – 16:00 óráig
Balatonszentgyörgy hétfőtől – péntekig 10:00 – 16:00 óráig

 

Kapacitások:
Balatonkeresztúr 20 fő
Balatonberény 25 fő
Balatonszentgyörgy 25 fő

A nappali ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. Az ellátás iránti igényt írásban, vagy szóban az intézményvezetőjénél kell kérelmezni. A nappali ellátás igénybevétele térítésmentes. Ha az igénybevevő az ellátást bármilyen ok miatt nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az intézményvezetőnek legkésőbb a tárgynapon 9 óráig írásban vagy telefonon be kell jelenteni.

ÉTKEZTETÉS: SZOCIÁLIS KONYHA

 Az étkeztetés feladata azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről való gondoskodás, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

 1. 65 évet meghaladó koruk,
 2. egészségi állapotuk okán, melyet háziorvosuk igazoltan alátámaszt (pl. tartós vagy átmeneti betegségük, mozgásukban, önellátásukban akadályozottságuk),
 3. fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 4. szenvedélybetegségük vagy
 5. hajléktalanságuk miatt.

Ellátottak köre: A társult önkormányzatok közigazgatási területén lakó- vagy életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkező – továbbá hajléktalan –, a törvényi előírások általi feltételeknek megfelelő kérelmező.  

Az étkezést hétfőtől – péntekig vehetik igénybe az ellátottak. Szabad-, munkaszüneti- és ünnepnapokon az ellátást nem biztosítjuk. Továbbá, a jogosult vállalja, hogy 3 darab háromrekeszes éthordóról saját költségén gondoskodik, amelyek alapos higiéniai tisztításáról forgórendszerben az ellátott gondoskodik!

Az intézmény az étkeztetést az alábbi módon nyújtja:

 • Ebéd házhoz szállítással
 • Ebéd elvitellel (ellátott által): helyben fogyasztás nélkül

 A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, a jogosult vagy törvényes képviselőjének kérelmére történik. Az ellátás iránti igényt írásban, vagy szóban az intézmény vezetőjénél kell kérelmezni, egyidejűleg jövedelemnyilatkozat is ki kell tölteni. A kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását, arról, hogy az igénylő fertőző betegségben nem szenved, közétkeztetésben részesülhet. Amennyiben a kérelmező a 65. életévét még nem töltötte be, a szociális rászorultság vizsgálatához a kérelemhez csatolnia kell: az eljáró rehabilitációs hatóság szakértői bizottságának határozat másolatát vagy szakorvosi szakvéleményt vagy háziorvosa javaslatát arra vonatkozóan, hogy egészségi állapota miatt más módon nem oldható meg a napi egyszeri meleg étkezése biztosítása.

 Jövedelmi helyzettől függően megállapított személyi térítési díjat kell fizetni az ellátásért.

Az ebédért fizetendő személyi térítési díj kiegyenlítése havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, készpénzben történik.

Étkezés lemondására kizárólag nagyon indokolt esetben van lehetőség (pl. kórházi ellátás, hirtelen elutazás, értelemszerűen haláleset), amit a távolmaradást megelőző legalább 2 munkanappal előbb az intézményvezető felé szóban vagy írásban jelezni szükséges. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetététől számított 3. munkanaptól mentesül – kivéve haláleset –.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Házi segítségnyújtás keretében az ellátást igénybevevő számára fizikai, mentális, szociális szükséglete szerint az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást saját lakókörnyezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosítjuk.

Az ellátottak köre 

A társult önkormányzatok közigazgatási területén lakó- vagy életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkező, a törvényi előírások általi feltételeknek megfelelő kérelmező.  

A házi segítségnyújtás 2019. február 1. napjától térítésmentesen vehető igénybe. Az intézmény férőhelykapacitása jelenleg 35 fő. Az ellátás igénybevétele önkéntes. Az igénylők az ellátásra vonatkozó igényüket előzetesen, telefonon vagy írásban az intézményvezetőhöz nyújthatják be. Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A gondozási szükséglet vizsgálatához be kell mutatni a gondozási szükséglet megítélését szolgáló, rendelkezésre álló leletek és szakvélemények másolatát.  A háztartási segítségnyújtás és a gondozás körébe tartozó tevékenységek elválnak egymástól, hogy a hatékonyabb és az igénylő szükséglete alapján célzottabb, az igénybevevők szükségleteihez illeszkedő szolgáltatásnyújtás történjen, továbbá minél tovább az otthonukban maradhassanak a segítségre szoruló személyek. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Amennyiben házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. Ha az igénybevevő az ellátást bármilyen ok miatt nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást a gondozónőnek legalább kettő munkanappal korábban írásban vagy telefonon be kell jelenteni.

    a) Háztartási segítségnyújtás (szociális segítés) keretében:

 • Közvetlen lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés.
 • Háztartási tevékenységben való közreműködés.
 • Veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást.
 • Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.


  b) Gondozás (személyi gondozás) keretében:

 • Az ellátást igénybevevővel a segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása.
 • A gondozási és ápolási feladatok elvégzése: a tevékenység elvégzéséhez való kompetenciahatáráig.

  CSALÁDSÉGÍTÉS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

  Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató keretében működtethető. Ellátja a gyermekjóléti szolgáltatási, valamint a családsegítés feladatait. Célja, hogy a segítő és a hozzá forduló kliens a szociális segítő munkafolyamat során együttműködve, közösen hatékony megoldási stratégiát dolgozzon ki és a cselekvési tervben megfogalmazott feladatok megvalósuljanak a kitűzött határidőig.

  Az ellátottak köre 

  A társult önkormányzatok közigazgatási területén lakó- vagy életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkező kiskorú és nagykorú személyek, családok.

  Családsegítés keretében biztosítjuk:

    • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
    • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
    • a szociális segítő munkát így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
    • a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztését,
    • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
    • a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,

  Gyermekjóléti szolgáltatás keretében – az itt nem részletezett módon –:

    • Célunk a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetése.
    • Szociális- és egyéb információs adatokat gyűjtünk és tájékoztatunk.
    • Szociális segítőmunkát végzünk.
    • Az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítjük elő.
    • Közreműködünk a hivatalos ügyek intézésében.
    • A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítésére törekszünk.

   A nyújtott tevékenységek: Információnyújtás. Hivatalos ügyekben való közreműködés. Segítő beszélgetés. Tanácsadás. Közvetítés más szolgáltatás igénybevételéhez. Szociális segítőmunka. Családlátogatás. Esetmegbeszélés. Esetkonferencia. Szakmaközi megbeszélés. Adományozás. Krízissegélyezés. Környezettanulmányok készítése felkérésre. Válsághelyzetben lévő várandós anya tájékoztatása. Szabadidős és közösségi programok szervezése.

  A család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítőinek elérhetősége, ügyfélfogadási rendje minden településen a Polgármesteri Hivatalok faliújságjain ki van függesztve, emellett megtalálhatók a községi honlapokon, hirdetőtáblákon. A családsegítők számára minden településen biztosított az ügyfélfogadási helyiség. A változások aktuálisan mindig kihirdetésre kerülnek a lakosság számára! A családsegítők munkanapokon, munkaidőben, fogadóórán kívül is elérhetők telefonon. Egyéb időpontban, krízishelyzetben a készenléti szolgálatot kell hívni (06-30/978-7043)!