Oldal kiválasztása

ADATVÉDELEM

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
www.balatonmariafurdo.hu

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme tekintetében, ezért kiemelten fontosnak tartja az érintett ügyfelek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata a feladat- és hatáskörét a törvényben meghatározott formában hajtja végre, és ennek ismeretében a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679. számú rendelet ( továbbiakban GDPR ) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Rendkívül fontos számunkra, hogy az Ön magánszférája védelmet élvezzen honlapunk használata során.
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata a www.balatonmariafurdo.hu portálon kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységre vonatkozóan az alábbi adatkezelési tájékoztatót adja ki.

A weboldal üzemeltetője, a weboldalon, vagy
emailben megadott személyes adatok kezelője (a továbbiakban: Adatkezelő):
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata
Elérhetőség
Postai cím: 864 Balatonmáriafürdő,
Gróf Széchényi Imre tér 9.
E-mail cím: polgarmester@balatonmariafurdo.hu
Telefonszám: +36 85/375-266
Adatvédelmi tisztviselő neve: Fentős Károly Lászlóné
Elérhetősége: fentosne.aniko@fentos.hu

Adatbiztonsági intézkedések
Jelen tájékoztatóban hivatkozott weboldalon szereplő személyes adatokat az Önkormányzat által üzemeltetett szerveren kerülnek tárolásra, ehhez az Önkormányzat DotRoll Kft. szolgáltatását veszi igénybe.

A DotRoll Kft. fizikai, adminisztratív és logikai védelmi intézkedések alkalmazásával gondoskodik arról, hogy a weboldalakat ne érje információbiztonsági vagy adatvédelmi incidens.

A weboldalon kezelt adatok
Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.
A weboldal meglátogatásával, használatával összefüggésben az alábbiakban felsorolt adatokat kezeljük a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és ideig, továbbá az adatkezeléshez fűződő jogai érvényesítését a következők szerint biztosítjuk:

I. Weboldalon megjelenített kép- és videófelvételek
Weboldalunkon rendszeresen beszámolunk a településünket érintő rendezvényekről, eseményekről, programokról, amelyek kapcsán kép és videofelvételeket is megjelentetünk. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a weboldalunkon megjelentetett kép- és videófelvételek tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit, s azok jogszerű felhasználására engedéllyel, felhatalmazással rendelkezzünk minden esetben.

Az adatkezelés célja: a weboldal látogatóinak tájékoztatása.
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.
A kezelt adatok köre: a felvételeken szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása.
Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom weboldalunkról történő törléséig.

Jogérvényesítés
Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken vagy az adott rendezvény program szervezőjétől, amennyiben nem Önkormányzatunk szervezte azt. Adatai törlését is kérheti, s kérésére azokat a felvételeket, amelyeken beazonosítható, felismerhető, weboldalunkról eltávolítjuk, illetve elhomályosítjuk.

Kik ismerhetik meg az adatokat?
A weboldalunkon nyilvánosságra hozott információkat bárki megismerheti, megtekintheti, aki meglátogatja az oldalt.

II. Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok
Weboldalunkon megtalálható elérhetőségeink bármelyikén felveheti velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra használjuk, azokat nem továbbítjuk.
Az adatkezelés célja: az érdeklődőkkel történő kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés.
A kezelt adatok köre: a kapcsolattartásra az alábbi adatok közül az Ön által önkéntesen megadottakat kezeljük: név, email cím, telefonszám, cím (postacím).
Az adatkezelés időtartama: a kapcsolattartás céljából megadott személyes adatait a kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kezeljük.
A szükséges tájékoztatás megadását követően nem őrizzük tovább, kivéve, ha az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük.

Jogérvényesítés
Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken. Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például
hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat. Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének
haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

Az adatok továbbítása
Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól, ha az adatok továbbítását jogszabály előírja kötelezően számunkra, így például egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk.
Az Adatkezelő az érintett számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) nem telepít.

Az érintetti jogok gyakorlásának módja
Az érintett természetes személy írásban (az Önkormányzat címére küldött megkeresésben vagy ügyfélkapun keresztül) fordulhat az Önkormányzat felé az érintetti jogainak gyakorlása végett.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek
Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek, kérjük jelezze Nekünk vagy adatvédelmi tisztviselőnknek fenti elérhetőségeinken.
Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – az általános adatvédelmi rendelet, valamint az Infotv. rendelkezései alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacíme: 1530 Budapest, Pf. 5.
E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszáma: +36 1 391-1400
Honlap címe: www.naih.hu

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerült jogsérelem esetén bírósági igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett természetes személy pert kezdeményezhet, amely per elbírálása a Kaposvári Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

Megszakítás